Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya
Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Chhayi Hariyali Samast Rom Rom Me

Dikhte Shiya Ram Jo Vyapak Hai Vyom Me

Shushk hiye Basant Ho Gaya

Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Duniya Ke Naate Na Kuchh Bhi Suhaate

Beet Umar Raam Naam Yash Gaate Gaate

Duniya Ke Naate Na Kuchh Bhi Suhaate

Beet Umar Raam Yash Gaate Gaate

Apna Siya Kant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Apna Siya Kant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Jaha Dekhta Hu Vaha Hi Mere Ram Hai

Mann Ko Milta Sahaj Hi Viraam Hai

Jaha Dekhta Hu Vaha Hi Mere Ram Hai

Mann Ko Milta Sahaj Hi Viraam Hai

Bair Kaa Jo Anat Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Bair Kaa Jo Anat Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Tuti Hai Aash Aab Jhhoote Jagat Se

Siya Anuj Ko Suhaati Bhakat Se

Tuti Hai Aash Aab Jhhoote Jagat Se

Siya Anuj Ko Suhaati Bhakat Se

Sab Guru Sumant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Sab Guru Sumant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

chahayi hariyali samasat rom rom me

dikahate shiy ram jo vyapak hai vyom me

shusahak hiye basanat ho gaya

rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

duniy ke naate n kucahah bhi suhaate

beet umar raam naam yasah gaate gaate

duniy ke naate n kucahah bhi suhaate

beet umar raam yasah gaate gaate

apan siy kanat ho gay rom rom sanat ho gaya

apan siy kanat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

jah dekahat hu vah hi mere ram hai

manan ko milat sahaj hi viraam hai

jah dekahat hu vah hi mere ram hai

manan ko milat sahaj hi viraam hai

bair ka jo anat ho gay rom rom sanat ho gaya

bair ka jo anat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

tuti hai aasah aab jhahoote jagat se

siy anuj ko suhaati bhakat se

tuti hai aasah aab jhahoote jagat se

siy anuj ko suhaati bhakat se

sab guru sumanat ho gay rom rom sanat ho gaya

sab guru sumanat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

See more great songs lyrics here: view more

full song

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya
Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Chhayi Hariyali Samast Rom Rom Me

Dikhte Shiya Ram Jo Vyapak Hai Vyom Me

Shushk hiye Basant Ho Gaya

Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Duniya Ke Naate Na Kuchh Bhi Suhaate

Beet Umar Raam Naam Yash Gaate Gaate

Duniya Ke Naate Na Kuchh Bhi Suhaate

Beet Umar Raam Yash Gaate Gaate

Apna Siya Kant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Apna Siya Kant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Jaha Dekhta Hu Vaha Hi Mere Ram Hai

Mann Ko Milta Sahaj Hi Viraam Hai

Jaha Dekhta Hu Vaha Hi Mere Ram Hai

Mann Ko Milta Sahaj Hi Viraam Hai

Bair Kaa Jo Anat Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Bair Kaa Jo Anat Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Tuti Hai Aash Aab Jhhoote Jagat Se

Siya Anuj Ko Suhaati Bhakat Se

Tuti Hai Aash Aab Jhhoote Jagat Se

Siya Anuj Ko Suhaati Bhakat Se

Sab Guru Sumant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Sab Guru Sumant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

Prem Jab Anant Ho Gaya Rom Rom Sant Ho Gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

chahayi hariyali samasat rom rom me

dikahate shiy ram jo vyapak hai vyom me

shusahak hiye basanat ho gaya

rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

duniy ke naate n kucahah bhi suhaate

beet umar raam naam yasah gaate gaate

duniy ke naate n kucahah bhi suhaate

beet umar raam yasah gaate gaate

apan siy kanat ho gay rom rom sanat ho gaya

apan siy kanat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

jah dekahat hu vah hi mere ram hai

manan ko milat sahaj hi viraam hai

jah dekahat hu vah hi mere ram hai

manan ko milat sahaj hi viraam hai

bair ka jo anat ho gay rom rom sanat ho gaya

bair ka jo anat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

tuti hai aasah aab jhahoote jagat se

siy anuj ko suhaati bhakat se

tuti hai aasah aab jhahoote jagat se

siy anuj ko suhaati bhakat se

sab guru sumanat ho gay rom rom sanat ho gaya

sab guru sumanat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gay

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

prem jab ananat ho gay rom rom sanat ho gaya

wish you have a good time

0 comment

You may also like