Preet Karo Aisi Karo Jaiso Lota Dor Gale Phasayo Apno Aur Paani Pee Gaya Aur | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Preet Karo Aisi Karo Jaiso Lota Dor
Gale Phasayo Apno Aur Paani Pee Gaya Aur
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Preet Karo Aisi Karo Jaiso Lota Dor

Gale Phasayo Apno Aur Paani Pee Gaya Aur

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Boliye Sadguru Maharaj Ki Jai

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Jai Shri Radha Hari Bol

Ghar Ke Mandariya Mein Nipat Andharo

Par Ghar Diwala Mat Joyje

Ghar Ko Gudka Loyi Khaa Leeje

Per Chori Ki Khaand Mat Khaaje

Par Ghar Preet Mat Kije

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Jai Shri Radha Hari Bol

Paraya Khet Mein Beej Mat Boyje

Beej Akarath Jave

Kul Mein Daag Jagat Badnami

Re Bura Karam Mat Keeje

Par Ghar Preet Mat Kije

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Boliye Sadguru Maharaj Ki Jai

Naari Ki Chhaya Padat

Andha Hot Bhujang

Are Uss Nar Ke Kya Haal Hai

Jo Nit Naari Ke Sang

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Bhaila Re Naar Jaman Jayi Laage

Behan Gher Bulaje

Kahat Kabir Suno Re Bhai Sadhu

Baikunth Pad Paaje

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

preet karo aisi karo jaiso lot dor

gale phasayo apano aur paani pi gay aur

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

boliye sadaguru maharaj ki jai

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

jai shari radah hari bol

ghar ke manadariy mein nipat anadaharo

par ghar diwal mat joyaje

ghar ko gudak loyi kha leeje

per chori ki khaanad mat khaaje

par ghar preet mat kije

bhai mharo par ghar preet mat kije

jai shari radah hari bol

paray khet mein beej mat boyaje

beej akaratah jave

kul mein daag jagat badanami

re bur karam mat keeje

par ghar preet mat kije

bhai mharo par ghar preet mat kije

boliye sadaguru maharaj ki jai

naari ki chahay padat

anadah hot bhujanag

are usas nar ke ky haal hai

jo nit naari ke sanag

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

bhail re naar jaman jayi laage

behan gher bulaje

kahat kabir suno re bhai sadahu

baikunatah pad paaje

bhai mharo par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

bhai mharo par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

See more great songs lyrics here: egyptchord.com

full song

Preet Karo Aisi Karo Jaiso Lota Dor
Gale Phasayo Apno Aur Paani Pee Gaya Aur

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Preet Karo Aisi Karo Jaiso Lota Dor

Gale Phasayo Apno Aur Paani Pee Gaya Aur

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Boliye Sadguru Maharaj Ki Jai

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Jai Shri Radha Hari Bol

Ghar Ke Mandariya Mein Nipat Andharo

Par Ghar Diwala Mat Joyje

Ghar Ko Gudka Loyi Khaa Leeje

Per Chori Ki Khaand Mat Khaaje

Par Ghar Preet Mat Kije

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Jai Shri Radha Hari Bol

Paraya Khet Mein Beej Mat Boyje

Beej Akarath Jave

Kul Mein Daag Jagat Badnami

Re Bura Karam Mat Keeje

Par Ghar Preet Mat Kije

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Boliye Sadguru Maharaj Ki Jai

Naari Ki Chhaya Padat

Andha Hot Bhujang

Are Uss Nar Ke Kya Haal Hai

Jo Nit Naari Ke Sang

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

Bhaila Re Naar Jaman Jayi Laage

Behan Gher Bulaje

Kahat Kabir Suno Re Bhai Sadhu

Baikunth Pad Paaje

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Chhail Chatur Rang Rasiya Re Bhawara

Tu Par Ghar Preet Mat Kije

Par Ghar Preet Mat Kije

Bhai Mharo Par Ghar Preet Mat Kije

Parayi Naar Jahar Katari

Roop Dekh Mat Reejhe

preet karo aisi karo jaiso lot dor

gale phasayo apano aur paani pi gay aur

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

boliye sadaguru maharaj ki jai

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

jai shari radah hari bol

ghar ke manadariy mein nipat anadaharo

par ghar diwal mat joyaje

ghar ko gudak loyi kha leeje

per chori ki khaanad mat khaaje

par ghar preet mat kije

bhai mharo par ghar preet mat kije

jai shari radah hari bol

paray khet mein beej mat boyaje

beej akaratah jave

kul mein daag jagat badanami

re bur karam mat keeje

par ghar preet mat kije

bhai mharo par ghar preet mat kije

boliye sadaguru maharaj ki jai

naari ki chahay padat

anadah hot bhujanag

are usas nar ke ky haal hai

jo nit naari ke sanag

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

bhail re naar jaman jayi laage

behan gher bulaje

kahat kabir suno re bhai sadahu

baikunatah pad paaje

bhai mharo par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

chahail chatur ranag rasiy re bhawara

tu par ghar preet mat kije

par ghar preet mat kije

bhai mharo par ghar preet mat kije

parayi naar jahar katari

roop dekah mat reejahe

wish you have a good time

0 comment

You may also like