Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna
Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Nirbal Ke Bal Ho Haare Ke Saathi

Har Deepak Me Teri Hi Baati

Nirbal Ke Bal Ho Haare Ke Saathi

Har Deepak Me Teri Hi Baati

Tera Ujiyaara Hai Roshan Jag Sara Hai

Tera Ujiyaara Hai Roshan Jag Sara Hai

Tumse Hi Chamak Raha Har Chand Sitara Hai

Tumse Hi Chamak Raha Har Chand Sitara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prem Ka Bhookha Saara Jaha Hai

Tujh Bin Saacha Prem Kaha Hai

Prem Ka Bhookha Saara Jaha Hai

Tujh Bin Saacha Prem Kaha Hai

Tu Prem Ka Thakur Hai Tu Prem Pujari Hai

Isse Sabko Luta Raha Teri Daatari Hai

Tu Prem Ka Thakur Hai Tu Prem Pujari Hai

Isse Sabko Luta Raha Teri Daatari Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Charan Sharan Me Humko Nibhana

Sarsva Apna Humne Tumko Hi Mana

Charan Sharan Me Humko Nibhana

Sarsva Apna Humne Tumko Hi Mana

Shakti Ka Data Tu Bhakti Ka Data Tu

Shakti Ka Data Tu Bhakti Ka Data Tu

Hum Itna Jaane Mera Bhagya Vidhata Tu

Hum Itna Jaane Mera Bhagya Vidhata Tu

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

nirabal ke bal ho haare ke saatahi

har deepak me teri hi baati

nirabal ke bal ho haare ke saatahi

har deepak me teri hi baati

ter ujiyaar hai rosahan jag sar hai

ter ujiyaar hai rosahan jag sar hai

tumase hi chamak rah har chanad sitar hai

tumase hi chamak rah har chanad sitar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prem k bhookah saar jah hai

tujah bin saacah prem kah hai

prem k bhookah saar jah hai

tujah bin saacah prem kah hai

tu prem k thakur hai tu prem pujari hai

isase sabako lut rah teri daatari hai

tu prem k thakur hai tu prem pujari hai

isase sabako lut rah teri daatari hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

charan sharan me humako nibahana

sarasav apan humane tumako hi mana

charan sharan me humako nibahana

sarasav apan humane tumako hi man

shakati k dat tu bhakati k dat tu

shakati k dat tu bhakati k dat tu

hum itan jaane mer bhagay vidahat tu

hum itan jaane mer bhagay vidahat tu

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

See more great songs lyrics here: view more

full song

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna
Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Nirbal Ke Bal Ho Haare Ke Saathi

Har Deepak Me Teri Hi Baati

Nirbal Ke Bal Ho Haare Ke Saathi

Har Deepak Me Teri Hi Baati

Tera Ujiyaara Hai Roshan Jag Sara Hai

Tera Ujiyaara Hai Roshan Jag Sara Hai

Tumse Hi Chamak Raha Har Chand Sitara Hai

Tumse Hi Chamak Raha Har Chand Sitara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prem Ka Bhookha Saara Jaha Hai

Tujh Bin Saacha Prem Kaha Hai

Prem Ka Bhookha Saara Jaha Hai

Tujh Bin Saacha Prem Kaha Hai

Tu Prem Ka Thakur Hai Tu Prem Pujari Hai

Isse Sabko Luta Raha Teri Daatari Hai

Tu Prem Ka Thakur Hai Tu Prem Pujari Hai

Isse Sabko Luta Raha Teri Daatari Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Charan Sharan Me Humko Nibhana

Sarsva Apna Humne Tumko Hi Mana

Charan Sharan Me Humko Nibhana

Sarsva Apna Humne Tumko Hi Mana

Shakti Ka Data Tu Bhakti Ka Data Tu

Shakti Ka Data Tu Bhakti Ka Data Tu

Hum Itna Jaane Mera Bhagya Vidhata Tu

Hum Itna Jaane Mera Bhagya Vidhata Tu

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Ek Aas Tumhari Hai Vishwas Tumhara Hai

Tera Hi Bharosa Hai Tera Hi Sahara Hai

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

Prabhu Prem Banaye Rakhna Charno Se Lagaye Rakhna

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

nirabal ke bal ho haare ke saatahi

har deepak me teri hi baati

nirabal ke bal ho haare ke saatahi

har deepak me teri hi baati

ter ujiyaar hai rosahan jag sar hai

ter ujiyaar hai rosahan jag sar hai

tumase hi chamak rah har chanad sitar hai

tumase hi chamak rah har chanad sitar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prem k bhookah saar jah hai

tujah bin saacah prem kah hai

prem k bhookah saar jah hai

tujah bin saacah prem kah hai

tu prem k thakur hai tu prem pujari hai

isase sabako lut rah teri daatari hai

tu prem k thakur hai tu prem pujari hai

isase sabako lut rah teri daatari hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

charan sharan me humako nibahana

sarasav apan humane tumako hi mana

charan sharan me humako nibahana

sarasav apan humane tumako hi man

shakati k dat tu bhakati k dat tu

shakati k dat tu bhakati k dat tu

hum itan jaane mer bhagay vidahat tu

hum itan jaane mer bhagay vidahat tu

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

ek aas tumahari hai visahawas tumahar hai

ter hi bharos hai ter hi sahar hai

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

prabahu prem banaye rakahan charano se lagaye rakahana

wish you have a good time

0 comment

You may also like