Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Ek Baar Jivan Main Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Ek Baar Jivan Main
Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Ek Baar Jivan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Nahi Hoti Jinhe Aadat Gile Shikave Sunane Ki

Bina Mange Hi Milti Hai Unhe Har Shaiye Janame Ki

Sapne Ho Gaye Sabhi Saakar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Musibat Aa Nahi Sakti Jaha Ishwar Ka Dera Hai

Vo Ghar Jannat Se Achha Hai Jaha Prabhu Ka Basera Hai

Magar Laajim Hai Aa Jaye Hume Aetabar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Sabar Santosh Milta Hai Prabhu Ke Pass Aane Se

Khajane Bhar Diye Unke Jara Saa Sir Jhukane Se

Jinka Shauk Ban Jaye Prabhu Aadhar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

prabahu k pyar mil jaye ek baar jivan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

nahi hoti jinahe aadat gile shikave sunane ki

bin manage hi milati hai unahe har shaiye janame ki

sapane ho gaye sabahi saakar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

musibat a nahi sakati jah isahawar k der hai

vo ghar jananat se acahah hai jah prabahu k baser hai

magar laajim hai a jaye hume aetabar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

sabar sanatosah milat hai prabahu ke pasas aane se

khajane bhar diye unake jar sa sir jhukane se

jinak shauk ban jaye prabahu aadahar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

See more great songs lyrics here: view more

full song

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Ek Baar Jivan Main
Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Ek Baar Jivan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Nahi Hoti Jinhe Aadat Gile Shikave Sunane Ki

Bina Mange Hi Milti Hai Unhe Har Shaiye Janame Ki

Sapne Ho Gaye Sabhi Saakar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Musibat Aa Nahi Sakti Jaha Ishwar Ka Dera Hai

Vo Ghar Jannat Se Achha Hai Jaha Prabhu Ka Basera Hai

Magar Laajim Hai Aa Jaye Hume Aetabar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

Sabar Santosh Milta Hai Prabhu Ke Pass Aane Se

Khajane Bhar Diye Unke Jara Saa Sir Jhukane Se

Jinka Shauk Ban Jaye Prabhu Aadhar Jeevan Main

Prabhu Ka Pyar Mil Jaye Jinhe Ek Baar Jeevan Main

Vo Bande Ho Nahi Sakte Kabhi Laachar Jeevan Main

prabahu k pyar mil jaye ek baar jivan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

nahi hoti jinahe aadat gile shikave sunane ki

bin manage hi milati hai unahe har shaiye janame ki

sapane ho gaye sabahi saakar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

musibat a nahi sakati jah isahawar k der hai

vo ghar jananat se acahah hai jah prabahu k baser hai

magar laajim hai a jaye hume aetabar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

sabar sanatosah milat hai prabahu ke pasas aane se

khajane bhar diye unake jar sa sir jhukane se

jinak shauk ban jaye prabahu aadahar jeevan main

prabahu k pyar mil jaye jinahe ek baar jeevan main

vo banade ho nahi sakate kabahi laacahar jeevan main

wish you have a good time

0 comment

You may also like