Prabal Prem Ke Paale Padkar Bhakt Prem Ke Paale Padkar | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Prabal Prem Ke Paale Padkar
Bhakt Prem Ke Paale Padkar
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabal Prem Ke Paale Padkar

Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Prabal Prem Ke Paale Padkar

Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Parabhu Ko Niyam Badalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Prabhu Ka Maan Tale Tal Jaaye

Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jiski Kewal Kripa Dristi Se

Sakal Vishwa Ko Palte Dekha

Usko Gokul Mein Makhan Per

Sau Sau Machalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jiska Dhyan Viranchi Sambhu

Sankadik Naa Sambhalte Dekha

Usko Gwal Sakha Mandal Mein

Lekar Gend Uchhalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Suresh Ganesh Mahesh

Dhyan Dhare Per Paar Naa Paye

Taako Brij Ki Chhuhariya

Chhachiya Bhar Chhanch Pe Naach Nachaye

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jinke Charan Kamal Kamla Ke

Kartan Se Naa Nikalte Dekha

Unko Braj Ki Kunj Galin Mein

Kantak Path Per Chalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jiski Vakra Brakuti Ke Bhaye Se

Sagar Sapt Ubalte Dekha

Usko Maa Yashoda Ke Bhaye Se

Ashru Bindu Drig Dhalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Prabal Prem Ke Paale Padkar

Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Parabhu Ko Niyam Badalte Dekha

prabal prem ke paale padakar

bhakat prem ke paale padakar

prabal prem ke paale padakar

bhakat prem ke paale padakar

parabahu ko niyam badalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

prabahu k maan tale tal jaaye

bhakat k maan na talate dekaha

jisaki kewal krip drisati se

sakal visahaw ko palate dekaha

usako gokul mein makahan per

sau sau macahalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

jisak dhayan viranacahi samabahu

sanakadik na samabahalate dekaha

usako gwal sakah manadal mein

lekar genad ucahahalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

suresah ganesah mahesah

dhayan dhare per paar na paye

taako brij ki chahuhariya

chahacahiy bhar chahanacah pe naacah nacahaye

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

jinake charan kamal kamal ke

karatan se na nikalate dekaha

unako braj ki kunaj galin mein

kanatak patah per chalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

jisaki vakar brakuti ke bhaye se

sagar sapat ubalate dekaha

usako ma yasahod ke bhaye se

asaharu binadu drig dhalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

prabal prem ke paale padakar

bhakat prem ke paale padakar

parabahu ko niyam badalate dekaha

See more great songs lyrics here: view here

full song

Prabal Prem Ke Paale Padkar
Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Prabal Prem Ke Paale Padkar

Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Prabal Prem Ke Paale Padkar

Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Parabhu Ko Niyam Badalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Prabhu Ka Maan Tale Tal Jaaye

Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jiski Kewal Kripa Dristi Se

Sakal Vishwa Ko Palte Dekha

Usko Gokul Mein Makhan Per

Sau Sau Machalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jiska Dhyan Viranchi Sambhu

Sankadik Naa Sambhalte Dekha

Usko Gwal Sakha Mandal Mein

Lekar Gend Uchhalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Suresh Ganesh Mahesh

Dhyan Dhare Per Paar Naa Paye

Taako Brij Ki Chhuhariya

Chhachiya Bhar Chhanch Pe Naach Nachaye

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jinke Charan Kamal Kamla Ke

Kartan Se Naa Nikalte Dekha

Unko Braj Ki Kunj Galin Mein

Kantak Path Per Chalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Jiski Vakra Brakuti Ke Bhaye Se

Sagar Sapt Ubalte Dekha

Usko Maa Yashoda Ke Bhaye Se

Ashru Bindu Drig Dhalte Dekha

Aapna Maan Tale Tal Jaaye

Per Bhakt Ka Maan Naa Talte Dekha

Prabal Prem Ke Paale Padkar

Bhakt Prem Ke Paale Padkar

Parabhu Ko Niyam Badalte Dekha

prabal prem ke paale padakar

bhakat prem ke paale padakar

prabal prem ke paale padakar

bhakat prem ke paale padakar

parabahu ko niyam badalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

prabahu k maan tale tal jaaye

bhakat k maan na talate dekaha

jisaki kewal krip drisati se

sakal visahaw ko palate dekaha

usako gokul mein makahan per

sau sau macahalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

jisak dhayan viranacahi samabahu

sanakadik na samabahalate dekaha

usako gwal sakah manadal mein

lekar genad ucahahalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

suresah ganesah mahesah

dhayan dhare per paar na paye

taako brij ki chahuhariya

chahacahiy bhar chahanacah pe naacah nacahaye

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

jinake charan kamal kamal ke

karatan se na nikalate dekaha

unako braj ki kunaj galin mein

kanatak patah per chalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

jisaki vakar brakuti ke bhaye se

sagar sapat ubalate dekaha

usako ma yasahod ke bhaye se

asaharu binadu drig dhalate dekaha

aapan maan tale tal jaaye

per bhakat k maan na talate dekaha

prabal prem ke paale padakar

bhakat prem ke paale padakar

parabahu ko niyam badalate dekaha

wish you have a good time

0 comment

You may also like