Phool Aur Bel Ka Patra Lekar Pooja Karne Purjarin Chali Hai | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar
Pooja Karne Purjarin Chali Hai
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Pooja Karne Purjarin Chali Hai

Man Mein Japte Hue Om Har Har

O Bhole Baba Ki Jogan Chali Chali Hai

Mathe Bhasmi Bhabhuti Ka Teeka

Naam Ratate Hue Bhole Jee Ka

Jaisa Chanda Se Milne Chakori

Chumte Unke Aangan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Hath Thaal Pushpo Ka Lekar

Hai Bhara Ganga Jal Se Kamandal

Prem Bhakti Ki Maala Peerokar

Karne Charno Mein Arpan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Vo Chali Bholeji Ki Deewani

Jinko Kehate Hai Ambe Bhawani

Apne Preetam Ki Seva Bajane

Aaj Banke Suhagan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Swarg Ko Chhod Kailash Uppar

Dev Gan Aaye Hai Phool Lekar

Gaarahe Sharma Bhole Ke Mangal

Gauri Jab Ban Ke Dulhan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

O Pooja Karne Purjarin Chali Chali Hai

Man Mein Japte Hue Om Har Har

Gauri Ab Banke Dulhan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Pooja Karne Purjarin Chali Hai

phool aur bel k patar lekar

pooj karane purajarin chali hai

man mein japate hue om har har

o bhole bab ki jogan chali chali hai

matahe bhasami bhabahuti k teeka

naam ratate hue bhole ji ka

jais chanad se milane chakori

chumate unake aanagan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

phool aur bel k patar lekar

hatah thaal pusahapo k lekar

hai bhar ganag jal se kamanadal

prem bhakati ki maal peerokar

karane charano mein arapan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

phool aur bel k patar lekar

vo chali bholeji ki deewani

jinako kehate hai amabe bhawani

apane preetam ki sev bajane

aaj banake suhagan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

phool aur bel k patar lekar

swarag ko chahod kailasah upapar

dev gan aaye hai phool lekar

gaarahe sharam bhole ke managal

gauri jab ban ke dulahan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

o pooj karane purajarin chali chali hai

man mein japate hue om har har

gauri ab banake dulahan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

pooj karane purajarin chali hai

See more great songs lyrics here: view here

full song

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar
Pooja Karne Purjarin Chali Hai

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Pooja Karne Purjarin Chali Hai

Man Mein Japte Hue Om Har Har

O Bhole Baba Ki Jogan Chali Chali Hai

Mathe Bhasmi Bhabhuti Ka Teeka

Naam Ratate Hue Bhole Jee Ka

Jaisa Chanda Se Milne Chakori

Chumte Unke Aangan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Hath Thaal Pushpo Ka Lekar

Hai Bhara Ganga Jal Se Kamandal

Prem Bhakti Ki Maala Peerokar

Karne Charno Mein Arpan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Vo Chali Bholeji Ki Deewani

Jinko Kehate Hai Ambe Bhawani

Apne Preetam Ki Seva Bajane

Aaj Banke Suhagan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Swarg Ko Chhod Kailash Uppar

Dev Gan Aaye Hai Phool Lekar

Gaarahe Sharma Bhole Ke Mangal

Gauri Jab Ban Ke Dulhan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

O Pooja Karne Purjarin Chali Chali Hai

Man Mein Japte Hue Om Har Har

Gauri Ab Banke Dulhan Chali Chali Hai

Phool Aur Bel Ka Patra Lekar

Pooja Karne Purjarin Chali Hai

phool aur bel k patar lekar

pooj karane purajarin chali hai

man mein japate hue om har har

o bhole bab ki jogan chali chali hai

matahe bhasami bhabahuti k teeka

naam ratate hue bhole ji ka

jais chanad se milane chakori

chumate unake aanagan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

phool aur bel k patar lekar

hatah thaal pusahapo k lekar

hai bhar ganag jal se kamanadal

prem bhakati ki maal peerokar

karane charano mein arapan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

phool aur bel k patar lekar

vo chali bholeji ki deewani

jinako kehate hai amabe bhawani

apane preetam ki sev bajane

aaj banake suhagan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

phool aur bel k patar lekar

swarag ko chahod kailasah upapar

dev gan aaye hai phool lekar

gaarahe sharam bhole ke managal

gauri jab ban ke dulahan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

o pooj karane purajarin chali chali hai

man mein japate hue om har har

gauri ab banake dulahan chali chali hai

phool aur bel k patar lekar

pooj karane purajarin chali hai

wish you have a good time

0 comment

You may also like