Pawan Mandh Sugandh Sheetal Hem Mandir Shobhitam | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Pawan Mandh Sugandh Sheetal
Hem Mandir Shobhitam
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Pawan Mandh Sugandh Sheetal

Hem Mandir Shobhitam

Nikat Ganga Bahati Nirmal

Shri Badrinath Vishambaram

Pawan Mandh Sugandh Sheetal

Hem Mandir Shobhitam

Nikat Ganga Bahati Nirmal

Shri Badrinath Vishambaram

Sesh Sumiran Karat Nishidin

Dharat Dhyan Maheshwaram

Shri Ved Brahma Karath Stuti

Shri Badrinath Vishambaram

Indra Chandra Kuber Dinkar

Dhoop Deep Prakhashitam

Sidh Munijan Karat Jai Jai

Shri Badrinath Vishambaram

Shakti Gauri Ganesh Sharad

Narad Muni Uchcharanam

Yog Dhyani Aapar Leela

Shri Badrinath Vishambaram

Yaksh kinnar Karat kauttukh

Gyan Gandhrava Prakashitam

Shri Laxmi Kamla Chavar Dhole

Shri Badrinath Vishambaram

Kailash Mey Ek Dev Niranjan

Shail Shikhar Maheshwaram

Raja Yudhistar Karat Stuthi

Shri Badrinath Vishambaram

Shri Badrinath Ji Ke Padhat Stuti

Hoth Paap Vinasham

Koti Teerth Bhayo Punya

Prapt Yat Phal Daykam.

pawan manadah suganadah sheetal

hem manadir shobahitam

nikat ganag bahati niramal

shari badarinatah visahamabaram

pawan manadah suganadah sheetal

hem manadir shobahitam

nikat ganag bahati niramal

shari badarinatah visahamabaram

sesah sumiran karat nisahidin

dharat dhayan mahesahawaram

shari ved braham karatah stuti

shari badarinatah visahamabaram

inadar chanadar kuber dinakar

dhoop deep prakahasahitam

sidah munijan karat jai jai

shari badarinatah visahamabaram

shakati gauri ganesah sharad

narad muni ucahacaharanam

yog dhayani aapar leela

shari badarinatah visahamabaram

yakasah kinanar karat kautatukah

gyan ganadaharav prakasahitam

shari laxami kamal chavar dhole

shari badarinatah visahamabaram

kailasah mey ek dev niranajan

shail shikahar mahesahawaram

raj yudahisatar karat stutahi

shari badarinatah visahamabaram

shari badarinatah ji ke padahat stuti

hotah paap vinasaham

koti teeratah bhayo punaya

prapat yat phal dayakam.

See more great songs lyrics here: view here

full song

Pawan Mandh Sugandh Sheetal
Hem Mandir Shobhitam

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Pawan Mandh Sugandh Sheetal

Hem Mandir Shobhitam

Nikat Ganga Bahati Nirmal

Shri Badrinath Vishambaram

Pawan Mandh Sugandh Sheetal

Hem Mandir Shobhitam

Nikat Ganga Bahati Nirmal

Shri Badrinath Vishambaram

Sesh Sumiran Karat Nishidin

Dharat Dhyan Maheshwaram

Shri Ved Brahma Karath Stuti

Shri Badrinath Vishambaram

Indra Chandra Kuber Dinkar

Dhoop Deep Prakhashitam

Sidh Munijan Karat Jai Jai

Shri Badrinath Vishambaram

Shakti Gauri Ganesh Sharad

Narad Muni Uchcharanam

Yog Dhyani Aapar Leela

Shri Badrinath Vishambaram

Yaksh kinnar Karat kauttukh

Gyan Gandhrava Prakashitam

Shri Laxmi Kamla Chavar Dhole

Shri Badrinath Vishambaram

Kailash Mey Ek Dev Niranjan

Shail Shikhar Maheshwaram

Raja Yudhistar Karat Stuthi

Shri Badrinath Vishambaram

Shri Badrinath Ji Ke Padhat Stuti

Hoth Paap Vinasham

Koti Teerth Bhayo Punya

Prapt Yat Phal Daykam.

pawan manadah suganadah sheetal

hem manadir shobahitam

nikat ganag bahati niramal

shari badarinatah visahamabaram

pawan manadah suganadah sheetal

hem manadir shobahitam

nikat ganag bahati niramal

shari badarinatah visahamabaram

sesah sumiran karat nisahidin

dharat dhayan mahesahawaram

shari ved braham karatah stuti

shari badarinatah visahamabaram

inadar chanadar kuber dinakar

dhoop deep prakahasahitam

sidah munijan karat jai jai

shari badarinatah visahamabaram

shakati gauri ganesah sharad

narad muni ucahacaharanam

yog dhayani aapar leela

shari badarinatah visahamabaram

yakasah kinanar karat kautatukah

gyan ganadaharav prakasahitam

shari laxami kamal chavar dhole

shari badarinatah visahamabaram

kailasah mey ek dev niranajan

shail shikahar mahesahawaram

raj yudahisatar karat stutahi

shari badarinatah visahamabaram

shari badarinatah ji ke padahat stuti

hotah paap vinasaham

koti teeratah bhayo punaya

prapat yat phal dayakam.

wish you have a good time

0 comment

You may also like