Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Akhil Vishwa Ke Swami Baba | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye
Akhil Vishwa Ke Swami Baba
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Akhil Vishwa Ke Swami Baba

Sabake Sakha Sahaye

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Akhil Vishwa Ke Swami Baba

Sabake Sakha Sahaye

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Aadi Nath Shiv Bhola Shankar

Prabhu Nandi Per Kare Savari

Aadi Naath Shiv Bhola Shankar

Prabhu Nandi Per Kare Savari

Kand Mool Aur Bhang Dhatoora

Hai Bhojan Tripurari

Jai Jai Mahadev Jai Hingaja

Main Tum Per Balihaari

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Sir Per Jaata Jaata Mein Ganga

Sir Seedh Ardh Chandra Shubkari

Sir Per Jaata Jaata Mein Ganga

Sir Seedh Ardh Chandra Shubkaari

Bhabhoot Maalee Kaaya Per Dhaari

Miraag Chchala Manuhari

Tan Hari Dhoot Aabhooshan Dhaari

Main Tum Per Balihari

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Mitra Aur Amitra Ka Bhed Naa Mane

Daanav Dev Sab Ke Hitakari

Shristi Ke Hai Vo Racheta

Ve Hi Vidhvansakari

Bhakt Vatsal Bole Baba

Main Tum Per Balihari

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Akhil Vishwa Ke Swaami Baba

Sabake Sakha Sahaye

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

akahil visahaw ke swami baba

sabake sakah sahaye

bam bam bhol bam bam bhol baba

bam bam bhol bam bam bhol baba

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

akahil visahaw ke swami baba

sabake sakah sahaye

bam bam bhol bam bam bhol baba

bam bam bhol bam bam bhol baba

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

aadi natah shiv bhol shanakar

prabahu nanadi per kare savari

aadi naatah shiv bhol shanakar

prabahu nanadi per kare savari

kanad mool aur bhanag dhatoora

hai bhojan tripurari

jai jai mahadev jai hinagaja

main tum per balihaari

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

sir per jaat jaat mein ganaga

sir seedah aradah chanadar shubakari

sir per jaat jaat mein ganaga

sir seedah aradah chanadar shubakaari

bhabahoot maali kaay per dhaari

miraag chacahal manuhari

tan hari dhoot aabahoosahan dhaari

main tum per balihari

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

mitar aur amitar k bhed na mane

daanav dev sab ke hitakari

sharisati ke hai vo racaheta

ve hi vidahavanasakari

bhakat vatasal bole baba

main tum per balihari

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

akahil visahaw ke swaami baba

sabake sakah sahaye

bam bam bhol bam bam bhol baba

bam bam bhol bam bam bhol baba

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

See more great songs lyrics here: egyptchord.com

full song

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye
Akhil Vishwa Ke Swami Baba

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Akhil Vishwa Ke Swami Baba

Sabake Sakha Sahaye

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Akhil Vishwa Ke Swami Baba

Sabake Sakha Sahaye

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Aadi Nath Shiv Bhola Shankar

Prabhu Nandi Per Kare Savari

Aadi Naath Shiv Bhola Shankar

Prabhu Nandi Per Kare Savari

Kand Mool Aur Bhang Dhatoora

Hai Bhojan Tripurari

Jai Jai Mahadev Jai Hingaja

Main Tum Per Balihaari

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Sir Per Jaata Jaata Mein Ganga

Sir Seedh Ardh Chandra Shubkari

Sir Per Jaata Jaata Mein Ganga

Sir Seedh Ardh Chandra Shubkaari

Bhabhoot Maalee Kaaya Per Dhaari

Miraag Chchala Manuhari

Tan Hari Dhoot Aabhooshan Dhaari

Main Tum Per Balihari

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Mitra Aur Amitra Ka Bhed Naa Mane

Daanav Dev Sab Ke Hitakari

Shristi Ke Hai Vo Racheta

Ve Hi Vidhvansakari

Bhakt Vatsal Bole Baba

Main Tum Per Balihari

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Akhil Vishwa Ke Swaami Baba

Sabake Sakha Sahaye

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Bam Bam Bhola Bam Bam Bhola Baba

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye Om Namah Shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

akahil visahaw ke swami baba

sabake sakah sahaye

bam bam bhol bam bam bhol baba

bam bam bhol bam bam bhol baba

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

akahil visahaw ke swami baba

sabake sakah sahaye

bam bam bhol bam bam bhol baba

bam bam bhol bam bam bhol baba

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

aadi natah shiv bhol shanakar

prabahu nanadi per kare savari

aadi naatah shiv bhol shanakar

prabahu nanadi per kare savari

kanad mool aur bhanag dhatoora

hai bhojan tripurari

jai jai mahadev jai hinagaja

main tum per balihaari

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

sir per jaat jaat mein ganaga

sir seedah aradah chanadar shubakari

sir per jaat jaat mein ganaga

sir seedah aradah chanadar shubakaari

bhabahoot maali kaay per dhaari

miraag chacahal manuhari

tan hari dhoot aabahoosahan dhaari

main tum per balihari

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

mitar aur amitar k bhed na mane

daanav dev sab ke hitakari

sharisati ke hai vo racaheta

ve hi vidahavanasakari

bhakat vatasal bole baba

main tum per balihari

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

akahil visahaw ke swaami baba

sabake sakah sahaye

bam bam bhol bam bam bhol baba

bam bam bhol bam bam bhol baba

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

om namah shivaye om namah shivaye om namah shivaye

wish you have a good time

0 comment

You may also like