Om Namah Shivay Om Namah Shivay Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Sada Karu Shiv Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Sada Karu Shiv Ka

Bhole Tum Sukh Jeevan Ka

Gaur Varna Tum Gauri Pati Ho

Akhil Jagat Ke Adhipati Ho

Teri Kripa Se Jeevan Paye

Parvat Ho Yaa Tinka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Jaata Joot Ka Vishal Amber

Usper Chanda Chamke Sundar

Jaata Bhar Se Ganga Deti

Mahadaan Jeevan Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Trinetra Dhari Hey Tripurari

Bhujang Bhushan Trishul Dhaari

Vipdao Ko Nast Kare

Tere Damru Ka Danka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Sakal Vishwa Kalyan Ke Karan

Kiya Halahal Tumne Dharan

Neel Kantha Kahlaye Tab Se

Daah Saha Jab Vish Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka Shambhu

Tum Sukh Jeevan Ka

Bhakti Bhaav Se Sharan Jo Aaye

Bhav Bhaye Se Vo Mukti Paaye

Bhasm Pal Mein Ho Jata Hai

Badha Aayu Vighan Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Sada Karu Shiv Ka

Bhole Tum Sukh Jeevan Ka

om namah shivay om namah shivay

yahi karu nit jaap dhayan main

sad karu shiv k bhole

tum sukah jeevan k

om namah shivay om namah shivay

yahi karu nit jaap dhayan main

sad karu shiv ka

bhole tum sukah jeevan k

gaur varan tum gauri pati ho

akahil jagat ke adahipati ho

teri krip se jeevan paye

paravat ho ya tinak bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

jaat joot k visahal amaber

usaper chanad chamake sunadar

jaat bhar se ganag deti

mahadaan jeevan k bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

trinetar dhari hey tripurari

bhujanag bhusahan trisahul dhaari

vipadao ko nasat kare

tere damaru k danak bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

sakal visahaw kalayan ke karan

kiy halahal tumane dharan

neel kanatah kahalaye tab se

daah sah jab visah k bhole

tum sukah jeevan k shamabahu

tum sukah jeevan k

bhakati bhaav se sharan jo aaye

bhav bhaye se vo mukati paaye

bhasam pal mein ho jat hai

badah aayu vigahan k bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

om namah shivay om namah shivay

yahi karu nit jaap dhayan main

sad karu shiv ka

bhole tum sukah jeevan ka

See more great songs lyrics here: egyptchord.com

full song

Om Namah Shivay Om Namah Shivay
Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Sada Karu Shiv Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Sada Karu Shiv Ka

Bhole Tum Sukh Jeevan Ka

Gaur Varna Tum Gauri Pati Ho

Akhil Jagat Ke Adhipati Ho

Teri Kripa Se Jeevan Paye

Parvat Ho Yaa Tinka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Jaata Joot Ka Vishal Amber

Usper Chanda Chamke Sundar

Jaata Bhar Se Ganga Deti

Mahadaan Jeevan Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Trinetra Dhari Hey Tripurari

Bhujang Bhushan Trishul Dhaari

Vipdao Ko Nast Kare

Tere Damru Ka Danka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Sakal Vishwa Kalyan Ke Karan

Kiya Halahal Tumne Dharan

Neel Kantha Kahlaye Tab Se

Daah Saha Jab Vish Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka Shambhu

Tum Sukh Jeevan Ka

Bhakti Bhaav Se Sharan Jo Aaye

Bhav Bhaye Se Vo Mukti Paaye

Bhasm Pal Mein Ho Jata Hai

Badha Aayu Vighan Ka Bhole

Tum Sukh Jeevan Ka

Shambhu Tum Sukh Jeevan Ka

Om Namah Shivay Om Namah Shivay

Yahi Karu Nit Jaap Dhyan Main

Sada Karu Shiv Ka

Bhole Tum Sukh Jeevan Ka

om namah shivay om namah shivay

yahi karu nit jaap dhayan main

sad karu shiv k bhole

tum sukah jeevan k

om namah shivay om namah shivay

yahi karu nit jaap dhayan main

sad karu shiv ka

bhole tum sukah jeevan k

gaur varan tum gauri pati ho

akahil jagat ke adahipati ho

teri krip se jeevan paye

paravat ho ya tinak bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

jaat joot k visahal amaber

usaper chanad chamake sunadar

jaat bhar se ganag deti

mahadaan jeevan k bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

trinetar dhari hey tripurari

bhujanag bhusahan trisahul dhaari

vipadao ko nasat kare

tere damaru k danak bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

sakal visahaw kalayan ke karan

kiy halahal tumane dharan

neel kanatah kahalaye tab se

daah sah jab visah k bhole

tum sukah jeevan k shamabahu

tum sukah jeevan k

bhakati bhaav se sharan jo aaye

bhav bhaye se vo mukati paaye

bhasam pal mein ho jat hai

badah aayu vigahan k bhole

tum sukah jeevan ka

shamabahu tum sukah jeevan k

om namah shivay om namah shivay

yahi karu nit jaap dhayan main

sad karu shiv ka

bhole tum sukah jeevan ka

wish you have a good time

0 comment

You may also like