Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo | 1000+ مجموعة أفضل موسيقى الوقت

by adminegyptchord

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo
Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo
| Collections best music of time

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Bheer Padi Ab Bhari Hey Bajrang Bali

Bhakto Ke Dukh Door Mere Hanuman Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Hey Gyarve Ho Rudra Tum Bhole Ke Avtari

Gyaniyo Mein Aap Gyani Yoddha Balkari

Baal Avastha Mein Chanchal Aap Ka Tha Mann

Surya Ko Tum Kha Gaye Natkhat Bada Bachpan

Bachpan Bachpan Tera Bajrang

Bachpan Bachpan Tera Bajrang

Bachpan Bachpan Bachpan Bachpan

Mai Hu Nirbal Bal Buddhi Ka Dhyan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Shri Ram Ka Tum Saa Naa Sevak Aur Hai Duja

Aaj Ghar Ghar Mein Tumhari Ho Rahi Pooja

Hey Deen Dukhiyo Ki Katare Dwar Pe Lambi

Aap Ki Mahima Ko Sunkar Aaya Hu Mai Bhi

Hey Aaya Mai Bhi Mai Bhi Mai Bhi

Aaya Mai Bhi Mai Bhi Mai Bhi

Mai Bhi Aaya Aaya Mai Bhi

Apne Bhakto Ka Bajrangi Maan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Hey Bajrangi Ab Daya Ki Kijiye Drishti

Gaa Rahi Mahima Tumhari Ye Saari Shristi

Aapki Kripa Ho Jispe Ram Mile Usko

Bedhadak Aaya Lakkha Ab Aur Kahu Kisko

Kisko Kisko Kahu Mai Kisko

Kahu Kisko Kisko Mai Kahu

Daya Ki Dristi Mujhpe Tum Balwan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Hey Bheer Padi Ab Bhari Hey Bajrang Bali

Bhakto Ke Dukh Door Sabhi Hanuman Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Jai Jai Shri Ram

Jai Jai Bajrangbali

Bolo Hanumanji Maharaj Ki Jai

Bolo Pawan Sut Hanumanji Ki Jai

Jai Shri Ram

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

bheer padi ab bhari hey bajaranag bali

bhakato ke dukah door mere hanuman karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

hey gyarave ho rudar tum bhole ke avatari

gyaniyo mein aap gyani yodadah balakari

baal avasatah mein chanacahal aap k th manan

suray ko tum kh gaye natakahat bad bacahapan

bacahapan bacahapan ter bajaranag

bacahapan bacahapan ter bajaranag

bacahapan bacahapan bacahapan bacahapan

mai hu nirabal bal budadahi k dhayan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

shari ram k tum sa na sevak aur hai duja

aaj ghar ghar mein tumahari ho rahi pooja

hey deen dukahiyo ki katare dwar pe lamabi

aap ki mahim ko sunakar aay hu mai bhi

hey aay mai bhi mai bhi mai bhi

aay mai bhi mai bhi mai bhi

mai bhi aay aay mai bhi

apane bhakato k bajaranagi maan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

hey bajaranagi ab day ki kijiye drisahati

ga rahi mahim tumahari ye saari sharisati

aapaki krip ho jisape ram mile usako

bedahadak aay lakakah ab aur kahu kisako

kisako kisako kahu mai kisako

kahu kisako kisako mai kahu

day ki drisati mujahape tum balawan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

hey bheer padi ab bhari hey bajaranag bali

bhakato ke dukah door sabahi hanuman karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

jai jai shari ram

jai jai bajaranagabali

bolo hanumanaji maharaj ki jai

bolo pawan sut hanumanaji ki jai

jai shari ram

See more great songs lyrics here: view more

full song

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo
Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Download Bhajan as .txt File

Download Bhajan as IMAGE File

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Bheer Padi Ab Bhari Hey Bajrang Bali

Bhakto Ke Dukh Door Mere Hanuman Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Hey Gyarve Ho Rudra Tum Bhole Ke Avtari

Gyaniyo Mein Aap Gyani Yoddha Balkari

Baal Avastha Mein Chanchal Aap Ka Tha Mann

Surya Ko Tum Kha Gaye Natkhat Bada Bachpan

Bachpan Bachpan Tera Bajrang

Bachpan Bachpan Tera Bajrang

Bachpan Bachpan Bachpan Bachpan

Mai Hu Nirbal Bal Buddhi Ka Dhyan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Shri Ram Ka Tum Saa Naa Sevak Aur Hai Duja

Aaj Ghar Ghar Mein Tumhari Ho Rahi Pooja

Hey Deen Dukhiyo Ki Katare Dwar Pe Lambi

Aap Ki Mahima Ko Sunkar Aaya Hu Mai Bhi

Hey Aaya Mai Bhi Mai Bhi Mai Bhi

Aaya Mai Bhi Mai Bhi Mai Bhi

Mai Bhi Aaya Aaya Mai Bhi

Apne Bhakto Ka Bajrangi Maan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Hey Bajrangi Ab Daya Ki Kijiye Drishti

Gaa Rahi Mahima Tumhari Ye Saari Shristi

Aapki Kripa Ho Jispe Ram Mile Usko

Bedhadak Aaya Lakkha Ab Aur Kahu Kisko

Kisko Kisko Kahu Mai Kisko

Kahu Kisko Kisko Mai Kahu

Daya Ki Dristi Mujhpe Tum Balwan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Hey Bheer Padi Ab Bhari Hey Bajrang Bali

Bhakto Ke Dukh Door Sabhi Hanuman Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Asur Nikandan Bhaye Bhanjan Kuchh Aan Karo

Pawan Tanay Sankat Mochan Kalyan Karo

Jai Jai Shri Ram

Jai Jai Bajrangbali

Bolo Hanumanji Maharaj Ki Jai

Bolo Pawan Sut Hanumanji Ki Jai

Jai Shri Ram

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

bheer padi ab bhari hey bajaranag bali

bhakato ke dukah door mere hanuman karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

hey gyarave ho rudar tum bhole ke avatari

gyaniyo mein aap gyani yodadah balakari

baal avasatah mein chanacahal aap k th manan

suray ko tum kh gaye natakahat bad bacahapan

bacahapan bacahapan ter bajaranag

bacahapan bacahapan ter bajaranag

bacahapan bacahapan bacahapan bacahapan

mai hu nirabal bal budadahi k dhayan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

shari ram k tum sa na sevak aur hai duja

aaj ghar ghar mein tumahari ho rahi pooja

hey deen dukahiyo ki katare dwar pe lamabi

aap ki mahim ko sunakar aay hu mai bhi

hey aay mai bhi mai bhi mai bhi

aay mai bhi mai bhi mai bhi

mai bhi aay aay mai bhi

apane bhakato k bajaranagi maan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

hey bajaranagi ab day ki kijiye drisahati

ga rahi mahim tumahari ye saari sharisati

aapaki krip ho jisape ram mile usako

bedahadak aay lakakah ab aur kahu kisako

kisako kisako kahu mai kisako

kahu kisako kisako mai kahu

day ki drisati mujahape tum balawan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

hey bheer padi ab bhari hey bajaranag bali

bhakato ke dukah door sabahi hanuman karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

asur nikanadan bhaye bhanajan kucahah aan karo

pawan tanay sanakat mocahan kalayan karo

jai jai shari ram

jai jai bajaranagabali

bolo hanumanaji maharaj ki jai

bolo pawan sut hanumanaji ki jai

jai shari ram

wish you have a good time

0 comment

You may also like